Roman Polanski: un genio que cumple 86 años.

https://es.wikipedia.org/wiki/Roman_Pola%C5%84ski